Address


( สำนักงานใหญ่ ) 118/35 หมู่ 1 หมู่บ้านมณีรินทร์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : 0-2598-4911, 0-2598-4447

โทรสาร : 0-2598-4912, 0-2975-6104 อีเมล : sales@dutchgreenery.com

( ปากช่อง )  201 หมู่ 7 ตำบล ขนงพระ อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30130

โทรศัพท์ : 087-255-2662

อีเมล dutch.agrotech@gmail.com www.dutchgreenery.com

Ask Something?